Dana Krutá Lopatová
Dana Krutá Lopatová
Reg. číslo: 01-003517

Tel: +420 605 767 811
Tel 2: +420 776 337 393
Email: krulo@seznam.cz


    Ochrana osobních údajů 

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnosť Dana Krutá Lopatová – E-shop www.okg-fit.cz/ds , IČO 44081308 , se sídlem Smetanova 764/47, 60200 Brno (dále jen: „správce“). Viz. Ochrana osobních údajů

9.1.      Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2.      Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, fakturační či dodací adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a případně jakékoliv jiné údaje, jež kupující uvede (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3.      Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4.      Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5.      Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6.      Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7.      Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8.      V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

9.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

9.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9.      Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. 

9.10. Platby online kartou se uskutečňují prostřednictvím systému Barion. Informace o kartě se nedostanou k obchodníkovi. Poskytovatel služeb Barion Payment Zrt je instituce pod dohledem Národní banky Maďarska a číslo licence je H-EN-I-1064/2013.

10.  Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

10.1.  Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2.  Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11.  Doručování

11.1.  Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

12.  Závěrečná ustanovení

12.1.  Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2.  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.3.  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.4.  Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

12.5.  Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování je adresou sídla, tedy 60200 Brno, Smetanova 47,  adresa elektronické pošty: krulo@seznam.cz .

12.6.  Tyto Obchodní podmínky společnosti společnosti

Dana Krutá Lopatová,
Smetanova 764/47
602 00 Brno,

IČO: 44081308

 prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.okg-fit.cz/ds nabývají účinnosti dne 01.01.2014.

 

V Brně dne 31.12.2013

                                                                                                               Dana Krutá Lopatová,
                                                                                                               Smetanova 764/47
                                                                                                               602 00 Brno,

                                                                                                               IČO: 44081308

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Příloha k Obchodním podmínkám společnosti Dana Krutá Lopatová, Smetanova 47, 60200 Brno, IČO:44081308 , prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.okg-fit.cz/ds , dle čl. 5, bod 5.2., odst. 5.2.1. těchto Obchodních podmínek:

 

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY - VZOR

Kupující -  odesílatel: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

telefon: ……………………………………………….               E-mail: .………………………………………………………………………………………………………..

Prodávající – adresát:

Dana Krutá Lopatová, Smetanova 47, 60200 Brno, IČO:44081308 , prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.okg-fit.cz/ds

 

Věc: Odstoupení od kupní smlouvy

 

  1. Dle objednávky č.  …………………… (dále též „Objednávka“),  jsem na webové stránce www.okg-fit.cz/ds zakoupil/a zboží, označené v Objednávce (dále též „Zboží“).
  2. Kupní cena Zboží: …………… Kč       Cena dopravy Zboží: …………… Kč     

Zboží  jsem převzal/a dne: ……………

  • zásilkou
  • osobně
  1. Tímto odstupuji od kupní smlouvy dle Objednávky.
  2. Zboží vracím
  • zásilkou spolu s tímto odstoupením
  • samostatnou zásilkou do 14 dnů ode dne